DISCLAIMER – SenseStory

De website SenseStory is een initiatief van  Johanna Moolenburgh. De informatie die door of namens SenseStory op de site wordt verstrekt is ontleend aan betrouwbare bronnen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens. Kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

SenseStory kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden. Zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van SenseStory zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internetprovider. SenseStory behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SenseStory behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

SenseStory garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt . En aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Geen rechten ontleend 

SenseStory aanvaardt  geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Aan de door ons verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. SenseStory garandeert niet dat deze site foutloos en/of ononderbroken functioneert.

Links naar en van andere websites

De website van SenseStory bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door SenseStory worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep.  SenseStory heeft geen enkele invloed op de inhoud van sites die niet door SenseStory worden onderhouden en waarnaar op deze site wordt verwezen of die op hun beurt naar de site van SenseStory verwijzen. SenseStory is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina) op deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van SenseStory slecht verdraagt met de naam en reputatie van SenseStory, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Copyright

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gekopieerd, bewerkt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SenseStory. De bezoeker van deze site is verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie. De inhoud van deze website is eigendom van SenseStory. De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo, de paginatitels en navigatiebalken, grafieken, concepten, modellen en symbolen. Alle auteursrechten berusten eveneens bij SenseStory. Het Nederlands recht is van toepassing.

Alle gebruikte afbeeldingen zijn van ons, tenzij anders vermeld:
Afbeeldingen van Pexels.com & Unsplash.com worden meerdere keren gebruikt.

Huisregels reageren


Reageren op de site SenseStory of via één van onze social media kanalen zijn aan een aantal regels verbonden. Racistische taal, seksistische comments, anti-semitisme, extreem-rechts of -links taalgebruik, schelden, bedreigingen of beledigingen zijn niet toegestaan. Deze reacties worden verwijderd. Kritiek leveren mag, maar aanhoudend negatieve reacties betekent dat je wordt verwijderd en geblokkeerd van onze site of social mediakanaal. Bovenstaande regels kunnen altijd worden aangepast door de SenseStory.

Raadpleeg Arts of Medisch Specialist

Sense Story is puur preventief en vervangt geen Arts of Medisch Specialist. Bij ziekte, kwalen of geestelijke problemen is het altijd noodzakelijk om eerst een reguliere Arts te raadplegen voordat u ondersteuning zoekt bij SenseStory.

Pin It on Pinterest